จัดกิจกรรมวันทานาบาตะ

เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดงานกิจกรรมวันทานาบาตะ (ขอพรจากดวงดาว) ณ โดมหน้าอาคารเรียน และเวทีเล็กใต้อาคารเรียนที่ 4