“วันต่อต้านยาเสพติดสากล”

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.15 น. ท่านผู้อำนวยการปริศนา สุขสุสาส์น อ่านสารจากนายกรัฐมนตรี และนำกล่าวคำปฏิญาณตนในการต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ โดมอเนกประสงค์หน้าอาคารเรียน