เชิญร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จะจัดกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2562 จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันวันภาษาไทย ดังนี้

  1. การแข่งขันเขียนตามคำบอก ม.ต้น ม.ปลาย แข่งขันวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
  2. การแข่งขันคัดลายมือ ม.ต้น ม.ปลาย แข่งขันวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
  3. การแข่งขันแต่งคำประพันธ์ ม.ต้น ม.ปลาย แข่งขันวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
  4. การแข่งขันวาดภาพวรรณคดีไทย ม.ต้น แข่งขันวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

สามารถสมัครได้ที่คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรทุกคน