ขอเชิญครูร่วมประชุมเต็มคณะ

ขอเชิญครูและบุคลากรโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทฺธิ์”เข้าร่วมประชุมเต็มคณะ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  จึงเรียนมาเพื่อให้คณะครูและบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว