สอบสมรรถภาพทางกาย ม.4-6

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 คาบเรียนที่ 5-8 … กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อศึกษาและเก็บข้อมูลด้านสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ซึ่งจะเป็นดัชนีบ่งชี้ให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องภายในสถานศึกษาได้ทราบถึง นาการทางด้านร่างกายของนักเรียน และนำไปแก้ไขและปรับปรุงเทคนิควิธีด้านการฝึกซ้อมกีฬาและการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น