การประเมินสถานศึกษาปลอดภัย

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้รับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัยจากคณะกรรมการประเมิน ตามนโยบายสถานศึกษาปลอดภัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา