ประกาศ เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์

ประกาศโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” เรื่อง โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,072,800 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)

com