อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร่วมกับผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และกองลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้จัดกิจกรรมการเดินรณรงค์การต่อต้านภัยยาเสพติด ณ ตลาดบ้านแพน โดยได้รับความร่วมมือจาก สภ. เสนา ในการดูแลอำนวยความสะดวกในการจราจรและร่วมเดินรณรงค์ และได้จัดกิจกรรมการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณสันติ โฉมยงค์ เภสัชกรโรงพยาบาลบางบาล มาเป็นวิทยากรในการอบรม เพื่อให้นักเรียนได้รู้และตระหนักถึงโทษภัยจากยาเสพติด และส่งเสริมให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชนในการต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบ ณ หอประชุมอเนกประสงค์