ประเมินสถานศึกษาปลอดภัย

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” กำหนดเข้ารับการประเมิน “สถานศึกษาปลอดภัย” ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา สร้างความร่วมมือ เครือข่ายของการพัฒนาและรณรงค์ ความปลอดภัยในสถานศึกษา ตามนโยบายสถานศึกษาปลอดภัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3