กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จึงร่วมจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกขึ้น ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ โดมหน้าอาคารเรียน โดยมอบพันธุ์ไม้ให้กับตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องเพื่อนำไปปลูก และช่วยกันดูแลรักษา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อให้ตระหนักและให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ปราศจากมลภาวะต่างๆ และให้มีความตื่นตัวต่อวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของทุกภูมิภาคทั่วโลกอย่างจริงจัง