ศัพท์ภาษาอังกฤษหน้าเสาธง

5 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมโครงการให้ความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หน้าเสาธง ซึ่งกิจกรรมนี้จะมีประจำทุกวันพุธ ในช่วงเวลากิจกรรมหน้าเสาธง หลังจากเสร็จกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระเสร็จแล้ว โดยให้ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นต่างๆ สัปดาห์ละ 1 คน เป็นผู้นำเสนอร่วมกับครูชาวต่างชาติ