เทศบาลเมืองเสนา มอบถังขยะ

เทศบาลเมืองเสนา จัดโครงการคัดแยกขยะสู่โรงเรียนและชุมชน โดยนำถังขยะจำนวน 4 ใบ แยกสีเพื่อให้สามารถแยกชนิดของขยะที่จะนำทิ้งได้ ได้แก่ ขยะ

อันตราย ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป ขยะเปียก มามอบให้โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ทางโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์ จึงขอขอบพระคุณ เทศบาลเมืองเสนา เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้