จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรีโลก

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ร่วมกับคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรีโลก โดยมีกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียน และให้นักเรียนร่วมตอบคำถามเพื่อรับรางวัล ณ โดมหน้าเสาธง โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ปริศนา สุขสุสาสน์ เป็นประธานมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ตอบคำถาม