การแบ่งนักเรียนประจำคณะสี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจะดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา “เสนาปาริชาตเกมส์” ประจำปีการศึกษา  2562 (กีฬาสี) และแบ่งคณะสีออกเป็น 4 สีได้แก่ สีเขียว สีแดง สีฟ้า และสีม่วง โดยกำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2562 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม สนับสนุน นักเรียนให้เกิดทักษะทางการกีฬา ปลูกฝังความมีน้ำใจ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด สร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีของนักเรียนทุกระดับชั้น ให้นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผู้เรียนเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาวะที่ดี ส่งเสริมทักษะการทำงานของนักเรียน และเพื่อธำรงไว้ซึ่งประเพณีการแข่งขันกีฬาสีภายในของโรงเรียนให้สืบต่อไป