กำหนดการประชุมครูเต็มคณะ

ขอเชิญครูและบุคลากรโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทฺธิ์”เข้าร่วมประชุมเต็มคณะ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.10 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา จึงเรียนมาเพื่อให้คณะครูและบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว