ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ชั้น ม.4

เพื่อให้นักเรียนได้รับการอบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนเสนาเสนาประสิทธิ์” จึงได้จัดให้นักเรียนเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 วัน เมื่อวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารหอประชุมอเนกประสงค์