ผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนเสนาเสนาประสิทธิ์” ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ตำแหน่ง งานธุรการ งานพัสดุ จำนวน 3 คน ได้แก่

  1. นางสาวเสาวลักษณ์ นัยเจริญ
  2. นางสาวนฤมล บุญงาม
  3. นางสาวปรัชญา เรือนทอง

โดยจะต้องมาสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องบริหารงบประมาณและงานบุคคล อาคาร 4

beselect