กำหนดอบรมพัฒนาบุคลากร

เพื่อให้ครูโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดทักษะกระบวนการคิดแก่นักเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล โดยงานบริหารและพัฒนาบุคลากร จึงได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนรู้สู่ทักษะกระบวนการคิดในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”