มอบตัว ประชุมผู้ปกครอง ม.4

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดการประชุมผู้ปกครอง และมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โดมหน้าอาคารเรียน และห้องเรียนอาคารเรียนที่ 4