การสอบวัดพื้นฐานความรู้ ม.1

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดการสอบวัดพื้นฐานความรู้ และความสามารถทางด้านวิชาการ คัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ ห้องสอบอาคารเรียนที่ 4