กำหนดค่ายคุณธรรมจริยธรรม

ด้วย โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” มีความตระหนักในความสำคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมให้นักเรียนมีศีล สมาธิ ปัญญา และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน และการดำรงชีวิตให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ตามแนวทางของโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนจึงได้จัดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ณ หอประชุมโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” โดยชั้นมธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562