โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำเกณฑ์ประเมินการเตรียมความ
พร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประเมินโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดโดยมีเกณฑ์การประเมิน 3 ข้อ ดังนี้

  1. โรงเรียนกำหนดผลลัพธ์ (outcome) ที่ระบุถึงกำรพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
    (10 ขั้นตอน) และมีแนวปฏิบัติและวิถีใหม่ที่มุ่งให้เป็นโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล
  2. การดำเนินการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา (ในปีที่ผ่านมา)
  3. การดำเนินการเตรียมความพร้อมของด้านจำนวนครู (ครูครบชั้น, ครูครบวิชาเอก, ครูครบ
    วิชาชีพ) ตามการดำเนินการ/ที่มา (7 วิธี) ของโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล

ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะมาประเมินโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ในวันที่ 17 เมษายน 2562 เพื่อสรุปผลรายงานสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ต่อไป