ผลจัดโครงสร้างหลักสูตร ม.4

วันที่ 7 เมษายน 2562 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ดำเนินการประกาศผลการจัดโครงสร้างหลักสูตร
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศแยกเป็นห้องเรียนสำหรับแผนการเรียนต่างๆ ตามโครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนที่จะเข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ได้การศึกษาที่มีคุณภาพตามความสนใจและศักยภาพของตนเอง

ดูประกาศ และรายชื่อแนบท้ายประกาศ