จัดเวทีเสวนาเยาวชนให้กับ นร.

สถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยจัดเวทีเสวนา เรื่องการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการกำหนดนโยบายชาติให้กับนักเรียนโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเยาวชนสู่ความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา