การสอบวัดพื้นฐานความรู้ ม.4

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดการสอบวัดพื้นฐานความรู้ และความสามารถทางด้านวิชาการ สำหรับนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อและจัดสายชั้นเรียนต่อไป โดยมีกำหนดการประกาศผลและรายงานตัวในวันที่ 6 เมษายน 2562