พิธีมอบประกาศนียบัตร ม.3 ม.6

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.3 แล ะม.6 ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น และได้รับเกียรติจาก ผอ.พิษณุ คงรุ่งเรือง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ เป็นผู้มอบประกาศนีบัตรให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษา และให้โอวาทแก่นักเรียน