การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1, ม.4

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 22-27 มีนาคม 2562 (ยกเว้นวันที่  24 มีนาคม 2562 ณ บริเวณใต้อาคารเรียนที่ 4 โดยจะมีการสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 5 เมษายน 2562 และชั้นมธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 31 มีนาคม 2562