ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1

*** ดูห้องสอบ ***
โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบวัดพื้นฐานความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  สอบวันที่ 5 เมษายน 2562 เวลาสอบ 09.00-12.00 น. วิชาที่สอบ 5 วิชาได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบตามรายชื่อที่ประกาศ นำบัตรผู้สมัครสอบ ดินสอ 2B ยางลบ และปากกาลูกลื่น มาสอบในวันและเวลาที่กำหนดไว้ ด้วย