โครงสร้างหลักสูตร ม.4 ปี 2562

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” มีการจัดโครงสร้างหลักสูตร สำหรับจัดการเรียนการสอนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2562 ดังนี้ (ไม่รวมห้องเรียนพิเศษ)

  • โครงสร้างที่ 1 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จำนวน 80 คน
  • โครงสร้างที่ 2 คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 40 คน
  • โครงสร้างที่ 3 คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ จำนวน 40 คน
  • โครงสร้างที่ 4 ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน จำนวน 40 คน
  • โครงสร้างที่ 5 ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น จำนวน 40 คน
  • โครงสร้างที่ 6 ภาษาไทย สังคมศึกษา จำนวน 40 คน
  • โครงสร้างที่ 7 ศิลป์ทั่วไป จำนวน 40 คน
  • โครงสร้างที่ 8 ทักษะอาชีพ จำนวน 40 คน