ประชุมทำแผนปฏิบัติการ ปี 62

วันที่ 19-21 มีนาคม 2562 ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อจัดทำแผนงานในการปฏิบัติงาน ตาม

แผนพัฒนากลยุทธ์และให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 และมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาที่ชัดเจนในทิศทางเดียวกันสู่การปฏิบัติให้เกิดความสำเร็จที่มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา