การเข้าค่ายค่ายพักแรม รอบ 2

เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2562 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ได้จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล รอบ 2 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์ ให้กับนักเรียนที่ไม่ได้ไปอยู่ค่ายพักแรมตามกำหนดรอบแรก