โล่ โรงเรียนสนับสนุนงาน สสส.

คณะกรรมการองค์กรอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค มอบโล่เกียรติคุณให้กับโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ที่ได้

เป็นผู้สนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภค กิจกรรม “คู่มือบริโภคศึกษา” ของคณะกรรมการองค์กรอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคฯ ด้วยดีมาตลอด