ประชุมจัดทำมาตรฐานการศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดประชุมคณะครูเต็มคณะ เพื่อแบ่งกลุ่มจัดทำมาตรฐานการศึกษาและกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา