กิจกรรมรณรงค์ เลือกตั้ง สส.

ตามที่ มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ 2562 ในวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562 นั้น โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” โดยคณะกรรมการนักเรียน ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสนับสนุนเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงจัดกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” เพื่อการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้แก่นักเรียนและนำไปขยายผลให้บุคคลในครอบครัวและชุมชนทราบต่อไป เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ อาคารเรียนที่ 1