ผลการคัดเลือกห้อง “Gifted”

ประกาศโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ส่งเสริมความสามารถวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Gifted) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ มารายงานตัวที่ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ อาคาร 2 ในวันประกาศผลการคัดเลือก ( วันที่ 14 มีนาคม 2562 ) ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

***ดูรายละเอียดประกาศ และรายชื่อแนบท้ายประกาศ คลิกที่นี่