กำหนดประชุมครูวาระพิเศษ

ขอเชิญครูและบุคลากรโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทฺธิ์”เข้าร่วมประชุมเต็มคณะ (วาระพิเศษ) ในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องโสตทัศน์ศึกษา จึงเรียนมาเพื่อให้คณะครูและบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว