เปิดรับสมัครนักการภารโรง

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-8 มีนาคม 2562  อัตราเงินเดือน 9,000 บาท

คุณสมบัติ

 • มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วน
  ราชการ พ.ศ. 2537
 • ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521)
  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 • ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช
 • ไม่ดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจำตำบล
  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
 • เพศชาย อายุระหว่าง 25-60 ปี
 • มีความรู้ทางด้านช่างปูน ช่างไม้ ช่างประปา ช่างไฟฟ้า การจัดสวนและสามารถซ่อมบำรุง
  เครื่องช่างได้ จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่
โรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธิ์” ตำบลเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น. ตามวันและเวลาราชการ

ดูประกาศรับสมัคร