การอบรมค่ายเยาวชนสร้างชาติ

สถาบันเยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth Club) มาจัดกิจกรรมการอบรมค่ายเยาวชนสร้างชาติ ให้กับนักเรียนชมรมเยาวชนสร้างชาติ และทีมสภานักเรียน โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยมีนางสาวณัฐณิชา หวังดี (พี่แนท) บัณฑิตครูอาสาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรดำเนินการอบรม