การจัดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มีนโยบายให้มีการจัดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ปีการศึกษา 2561 เพื่อนำผลคะแนนที่ได้ไปรวมกับคะแนนสอบปลายปีร้อยละ 20 ของคะแนนสอบใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จึงได้ดำเนินการจัดสอบขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องสอบอาคารเรียนที่ 4