มอบเกียรติบัตร ธนาคารความดี

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการธนาคารความดี มอบให้กับนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี สมควรแก่การยกย่องมอบเกียรติบัตรโดยรองฯสมเจษฎ์ ผ่องยุบล กิจกรรมจัดขึ้น ณ หน้าเสาธง โดมอเนกประสงค์