การตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 สาธารณสุข จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาตรวจสารปนเปื้อนในอาหารของร้านค้าในโรงอาหารของโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค และสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาด และปลอดภัยของนักเรียนโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”