โครงการแก้ไขปัญหาขยะใน รร.

5 กุมภาพันธ์ 2562 หน้าเสาธง นางสาวณัฐวดี ทรงไทย ม.4/1 ตัวแทนนักเรียนเยาวชนสร้างชาติ (NBI Youth) และทีมสภานักเรียน โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” กล่าวประชาสัมพันธ์โครงการแก้ไขปัญหาขยะในโรงเรียน (โครงการขยะ QR Code) โดยจะเริ่มดำเนินโครงการในปีการศึกษา 2562