ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4

ประกาศโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”

เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2562

สามารถดูรายละเอียด ประเภทการรับสมัคร กำหนดรับสมัคร และคุณสมบัติการคัดเลือก และกำหนดการ
สอบคัดเลือกได้จากไฟล์ประกอบต่อไปนี้