รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

ประกาศโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”

เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม