กำหนดสอบปลายภาค 2/2561

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” กำหนดให้มีการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปี การศึกษา 2561
สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที 1-6 ดังนี้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  • วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
  • วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
  • วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 3

  • วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
  • วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
  • วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5

  • วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
  • วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
  • วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562