ค่ายลูกเสือ “ดำรงค์แคมป์”

เมื่อวันที่ 24-26 มกราคม 2562 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้นำลูกเสือกอง ม.3 ไปทำกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมที่ค่ายลูกเสือดำรงค์แคมป์ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 3 วัน 2 คืน โดยมีรองรักษาการณ์รองผู้อำนวยการ นายมณฑล เมฆพยับ เป็นประธานค่าย และมีผู้กำกับลูกเสือเนตรนารีดูแลนักเรียนตลอดการทำกิจกรรม