ค่ายลูกเสือ “ไร่กุลรดา”

เมื่อวันที่ 24-26 มกราคม 2562 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้นำ เนตรนารี ม.2 และ ม.3 ไปทำกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมที่ค่ายลูกเสือไร่กุลรดา อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จำนวน 3 วัน 2 คืน โดยมีรองผู้อำนวยการ นางสุภา ผ่องยุบล เป็นประธานค่าย และมีผู้กำกับลูกเสือเนตรนารีดูแลนักเรียนตลอดการทำกิจกรรม