การติว O-Net ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดให้มีการติวสอบ O-Net โดยวิทยากรภายนอก เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดังนี้

  • วันที่ 14 มกราคม 2562 วิชาคณิตศาสตร์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
  • วันที่ 15 มกราคม 2562 วิชาภาษาไทย ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
  • วันที่ 18 มกราคม 2562 วิชาภาษาอังกฤษ ณ หอประชุมอเนกประสงค์
  • วันที่ 21 มกราคม 2562 วิชาวิทยาศาสตร์ ณ หอประชุมอเนกประสงค์