กำหนดการสอบ o-net ชั้น ม.3

กำหนดการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน o-net ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 และจะประกาศผลวันที่ 26 มีนาคม 2562 ทางเว็บไซต์ สทศ. โดยมีตารางสอบดังนี้

  • วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
    เวลา 10.00-11.30 น. สอบรหัสวิชา 94 คณิตศาสตร์
    เวลา 13.00-14.30 น. สอบรหัสวิชา 91 ภาษาไทย
  • วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
    เวลา 10.00-11.30 น. สอบรหัสวิชา 95 วิทยาศาสตร์
    เวลา 13.00-14.30 น. สอบรหัสวิชา 93 ภาษาอังกฤษ