มอบสวัสดิการของเยี่ยมผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ผอ.ปริศนา สุขสุสาสน์ มอบสวัสดิการเยี่ยมผู้ป่วยให้กับบุคลากร หรือบุคคลในครอบครัวของบุคลากรที่เจ็บป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในการทำงาน